home > 활동 > 단체소식
단체소식 >>
 
작성일 : 18-10-11 16:40
[이문옥 밝은사회상] 2018 이문옥 밝은사회상 후보를 추천해주세요.
 글쓴이 : 내부제보운…
조회 : 1,321  
   http://image/board/53_wr_link1_20181011164049.hwp [666]
<img src="https://i.imgur.com/DeylNf6.jpg" width="809"><div><div style="text-align: center;"><font face="맑은 고딕"><span style="font-size: 21.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="맑은 고딕"><span style="font-size: 21.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0pt; text-align: center; font-family: &quot;맑은 고딕&quot;;">&lt;2018</span><span style="font-size: 16pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0pt; text-align: center;">년 이문옥 밝은사회상 후보추천 안내</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0pt; text-align: center; font-family: &quot;맑은 고딕&quot;;">&gt;</span><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;font-size:11.5pt;"><span style="font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;font-size:11.5pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;mso-hansi-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">○ </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">추천자격</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">:  </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">누구나 </span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;font-size:11.5pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;mso-hansi-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">○ </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">추천대상</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">:  2018</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">년 </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">10</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">월 기준 직전 지난 </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">1</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">년간 우리사회의 부정부패를 막고 청렴한 사회를 </span><br> <span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">              만들기 위해 공공기관이나 기업</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">단체 등 조직의 부정부패</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">예산낭비</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">비윤리적                행위 등을 고발한 내부제보자</span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;font-size:11.5pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;mso-hansi-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">○ </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">심사기준</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">:  </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">제보내용의 신뢰성</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">사회에 끼친 영향</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">제보자의 상황 등을 종합적으로 평가</span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;mso-hansi-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">○ </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">추천기간</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">:  2018</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">년 </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">10</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">월 </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">12</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">일</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">(</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">금</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">) ~ 10</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">월 </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">31</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">일</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">(</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">수</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">)</span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;font-size:11.5pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;mso-hansi-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">○ </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">접수방법 추천서를 다운받아 관련 참고자료와 함께 이메일</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">(gobal2017@naver.com) </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">접수 </span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;"><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">            </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">*</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">파 일 명</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">:  2018_</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">이문옥밝은사회상추천</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">(</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">제보자명</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">).hwp</span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;font-size:11.5pt;"><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">            </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">*</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">참고자료</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">: </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">관련 기사</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">결정서</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">판결문 등</span></p><p class="0" style="line-height:200%;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;font-size:11.5pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;mso-hansi-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">○</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">선정방법</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">: </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">본 단체 고문 및 상임대표로 구성되는 심사위원회에서 선정</span></p><p class="0" style="line-height:200%;tab-stops:left blank 576.0pt;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:4.0pt 1.0pt 4.0pt 1.0pt;font-size:11.5pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;mso-hansi-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">○</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">결과발표</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">: 2018</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">년 </span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">11</span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">월 말 예정</span></p><p class="0" style="line-height:200%;tab-stops:left blank 576.0pt;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:4.0pt 1.0pt 4.0pt 1.0pt;font-size:11.5pt;color:#315f97;"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;맑은 고딕&quot;; font-size: 11.5pt;">            </span><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;맑은 고딕&quot;; letter-spacing: 0pt; font-size: 11.5pt;">*</span><span style="font-size: 11.5pt;">이문옥밝은사회상 상장과 상금 </span><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;맑은 고딕&quot;; letter-spacing: 0pt; font-size: 11.5pt;">100</span><span style="font-size: 11.5pt;">만원 </span></p><p class="0" style="line-height:200%;tab-stops:left blank 576.0pt;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:4.0pt 1.0pt 4.0pt 1.0pt;font-size:11.5pt;"><span style="font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></span></p><p class="0" style="line-height:200%;tab-stops:left blank 576.0pt;mso-pagination:none;text-autospace:none;mso-padding-alt:4.0pt 1.0pt 4.0pt 1.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">추천 자료는 외부로 공개되지 않으며</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">, </span><span style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-size:11.5pt;">또한 반환되지 않습니다</span><span lang="EN-US" style="font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-size:11.5pt;">.</span><br> <span lang="EN-US" style="font-family:Arial Unicode MS;mso-ascii-font-family:Arial Unicode MS;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-weight:bold;font-size:11.5pt;">* </span><span style="mso-fareast-font-family:Arial Unicode MS;font-weight:bold;font-size:11.5pt;">문의 </span><span lang="EN-US" style="font-family:Arial Unicode MS;mso-ascii-font-family:Arial Unicode MS;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-weight:bold;font-size:11.5pt;">: </span><span style="mso-fareast-font-family:Arial Unicode MS;font-weight:bold;font-size:11.5pt;">내부제보실천운동 사무처 </span><span lang="EN-US" style="font-family:Arial Unicode MS;mso-ascii-font-family:Arial Unicode MS;mso-font-width:100%;letter-spacing:0pt;mso-text-raise:0pt;font-weight:bold;font-size:11.5pt;">(02-6941-0116)</span></p></div></div>