home > 활동 > 단체소식
단체소식 >>
 
작성일 : 17-08-16 12:02
[비전워크샵] 내부제보실천운동 워크샵
 글쓴이 : 내부제보운…
조회 : 1,328  
   http://image/board/43_wr_link1_20170816120255.jpg [624]
   http://image/board/43_wr_link2_20170816120255.jpg [618]
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);"><b><font size="5">&lt;내부제보실천운동 비전워크샵&gt;</font></b></p><div style="text-align: justify;"><font size="4">-일시 : 8/19(토) 오후 1시~10시</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">-장소 : 강남 예벗교회</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://i.imgur.com/UrHZ1VU.jpg" width="469"><font size="4"><br></font></div><p></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline;"><p style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: inherit; margin-bottom: 6px;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br>내부제보실천운동이 탄탄한 하반기를 맞이하기위해</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2차 비전워크샵을 떠납니다!</span></div><p></p><p style="text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41); font-family: inherit; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">조직의 비전과 미션을 다시한번 잡고, 치유의 공감놀이터를 진행할 예정입니다</p><p style="text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41); font-family: inherit; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">회원분들의 많은 참석 바랍니다</p><p style="text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41); font-family: inherit; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">문의 : 02)6941-0116 (사무처)</p><p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"></p><div style="text-align: justify;"><font color="#1d2129" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><br></font></div><font color="#1d2129" face="inherit"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">지금바로회원가입하러가기</span></div></font><font color="#1d2129" face="inherit"><div style="text-align: justify;"><font color="#1d2129">:&nbsp;</font><a href="http://ka.do/bZqznu" target="_blank" data-ft="{" tn":"-u"}"="" rel="nofollow noopener" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: inherit; color: rgb(54, 88, 153);">http://ka.do/bZqznu</a><br><br><br><br><br></div></font><p></p></div>